Giften/Anbi

Giften
Geven aan de Martinikerk kan op vele manieren. Als u geeft om de Martinikerk kunt u dat op diverse manieren laten blijken: via een gift, een schenking of een nalatenschap. Voor restauratie en onderhoud van de kerk zijn jaarlijks grote bedragen nodig. De Stichting Martinikerk Groningen is door de fiscus erkend als culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Uw geld komt dus maximaal ten goede aan het behoud van de Martinikerk.

Een gift aan de Martinikerk kan aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het inkomen. Klik hier voor de precieze voorwaarden van de Belastingdienst. N.B. De Stichting Martinikerk Groningen, waaraan u uw gift doneert is geen "kerk", maar een beheersstichting. Daarom kan de Stichting ook als culturele ANBI worden aangemerkt.

Het belastingvoordeel is aanzienlijk groter indien u een schenking doet in de vorm van een periodieke uitkering gedurende een periode van minimaal vijf jaar. U betaalt dan jaarlijks een vast bedrag in de vorm van een lijfrente. Bij deze periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ook voor deze schenking gelden de regels van de culturele ANBI.

Door de Stichting Martinikerk Groningen tot erfgenaam te benoemen draagt u op zeer bijzondere wijze bij aan het behoud van een monument dat uiterst waardevol is voor de toekomst. De stichting hoeft over een legaat geen successierecht te betalen. Het volledige bedrag komt dus ten goede aan de Martinikerk. Dat moet uiteraard worden vastgelegd in een testament, opgemaakt door een notaris. 

U kunt bij de notaris eveneens laten vastleggen of het legaat voor een specifiek doel aangewend moet worden. Bijvoorbeeld het behoud van onze prachtige muur- en gewelfschilderingen als u hier zeer aan gehecht bent. Een legaat kunt u zo persoonlijk maken als u zelf wilt.

Uw gift is welkom op IBAN: NL71 INGB 0002 3820 32 ten name van Stichting Martinikerk Groningen.

Voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI van de Stichting Martinikerk Groningen 2022, klik hier.

Anbi dient tijdig op internet te publiceren - Joanknecht.nl

ANBI
Stichting Martinikerk Groningen voldoet aan de ANBI-regels. Hieronder vindt u aanvullende gegevens. 

Stichting Martinikerk Groningen
Martinikerkhof 3
9712 JG Groningen

telefoon: 050-3111277
e-mail:

fiscaal nummer 0084.85.884
Ingeschreven bij de KvK onder nummer 41009428

Doelstelling van de instelling
De Stichting Martinikerk Groningen heeft als doelstelling (art. 2 van de Statuten):
het bevorderen van de belangstelling voor het Martinicomplex, de instandhouding ervan in de ruimste zin en het geven van een zinvolle invulling respectievelijk exploitatie van de ruimte(n), alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin des woords.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door
a. het beheren en het ter bezichtiging stellen van het Martinikerkcomplex;
b. het bevorderen van een gebruik van het Martinikerkcomplex zoveel mogelijk in overeenstemming met zijn aard;
c. andere middelen, welke tot bevordering van dat doel kunnen leiden.


Voor de jaarrekening van de Stichting Martinikerk Groningen 2022, klik hier.